liberal.no

 
logofirkantstormedbackdrop.png
 
 

Vi lever i en tid der det blir satt spørsmålstegn ved etablerte sannheter i møte med utfordringer nasjonalt, regionalt og globalt. Stadig flere innbyggere i vår del av verden gir uttrykk for misnøye med dagens økonomiske og politiske system. Der etablerte krefter ikke evner å levere god politikk, fyller populister og mer ekstreme krefter tomrommet. Det er nettopp i slike tider det er viktig å slutte opp om det liberale demokratiet og det sosialliberale samfunnet — og bære fram samfunnsengasjerte stemmer for å drøfte verdispørsmål av betydning for folk flest.

liberal.no lanseres som et forum der aktuelle temaer kan debatteres ut fra en faglig og liberal tilnærming. Vi ønsker å løfte nye stemmer fram i den offentlige debatten. Dette vil være mennesker med et samfunnsengasjement, personer med god fagkunnskap og stemmer som vil bidra til saklig og god debatt. 

liberal.no vil ta opp aktuelle internasjonale saker samt sette fokus på norske stridsspørsmål og erfaringer. Det norske samfunnet står foran utfordringer og muligheter i årene som kommer. Omstilling fra en oljebasert økonomi til miljøvennlig og mer framtidsrettet produksjon vil kreve nytenkning og storstilt satsning på kunnskap og ideutveksling i det offentlige rom. 

liberal.no vil være et samlingssted for innsikt og debatt rundt temaer knyttet til politikk, økonomi, historie og ideologi. 

Den økonomiske utviklingen de siste tiårene har løftet millioner av mennesker ut av fattigdom i framvoksende økonomier og samtidig gjort livet lettere for forbrukere i høyinntektsland som Norge. Baksiden av medaljen er at store deler av befolkningen i Europa og USA har blitt liggende etter. Dette gjelder spesielt den delen av befolkningen som ikke har klart å holde tritt med de økte kravene til kompetanse i en stadig mer kunnskapsbasert økonomi og befolkningen som bor bortenfor de store urbane sentrene — metropolene der mesteparten av veksten og utviklingen finner sted.

Som følge av den splittelsen vi har vært vitne til, ser vi at solidariteten og tilliten i samfunnet synker — muligens mer i andre vestlige land enn Norge, men noen av de samme tendensene er også tilstede her. Tillit til sine medborgere er kanskje den viktigste kapitalen i samfunnet og svekket tillit gjør politiske prosesser og kompromisser vanskelige slik vi har sett i blant annet USA og Storbritannia.

I utformingen av den økonomiske politikken må makthavere finne den rette balansen mellom økonomisk dynamikk og effektivitet, på den ene siden, og trygghet og rettferdighet, på den andre. Det finnes ingen optimal avstemming av samfunnets motstridende interesser, men det finnes politiske kompromisser som tar hensyn til at vi alle vil leve sammen i fred og fordragelighet.

Dagens økonomiske, sosiale og politiske utfordringer kan på noen måter minne om de omfattende krisene som fant sted i mellomkrigstiden. Det er ikke dermed sagt at vi er dømt til å gjenta tidligere historiske feilgrep og erfaringer. Historisk innsikt kan hjelpe oss å forstå mekanismer og drivkrefter som ligger bak den utviklingen vi ser i dag. Men man bør passe seg for falske historiske analogier — ingen historiske episoder er like, men det kan være likhetstrekk som likevel gjør det interessant å trekke paralleller og gjøre sammenligninger.

Slike sammenligninger kan til dels gi oss svar på hvorfor velgere i vestlige land stadig søker seg mot politiske bevegelser utenfor det etablerte sentrum — et sentrum som strekker seg fra sosialdemokrater på venstresiden til liberalkonservative og kristendemokrater på høyresiden. På hvilke områder har de etablerte politiske partiene sviktet og hva kan moderate politiske krefter gjøre for å bøte på de underliggende problemene?

Hva var styrker og svakheter ved det sosialdemokratiske styringsregimet som ledet opp til krisen på 70-tallet? Hvilke framskritt og feilsteg fant sted under den nyliberale styringen fram til finanskrisen? Hva var galt med den konservative responsen på krisen og i hvilken grad gjenspeiler denne økonomiske ortodoksien det vi så på 30-tallet? Slike spørsmål bringer oss inn på betydningen av ideer om samfunn og individ — eller, om du vil, ideologi.

Ideologi kan defineres som et sett med ideer som styrer vår oppfatning av hvordan samfunnet fungerer og burde fungere. Våre ideologiske oppfatninger styrer med andre ord hvordan vi erfarer den sosiale verden og skyver oss i retning av visse politiske løsninger og bort fra andre. Slik sett er det interessant å diskutere og kritisere ideologiske retninger og deres politiske implikasjoner.

Ideologiske diskusjoner kan virke villedende i den grad de bidrar til ekkokamre, stammetenkning og skyttergravmentalitet. Tendensen til å tilskrive meningsmotstandere oppfatninger de ikke har eller bruke ladete begreper som betegner ting man ikke liker bidrar i liten grad til oppklaring i samfunnsdebatten.

I den pågående samfunnsdebatten kan det være interessant å drøfte hva man mener med begreper som liberal eller liberalisme hvis man gir dem et klarere begrepsmessig innhold. Gjenspeiler dagens problemer det liberale demokratiets krise? Hva er moderne (eller sosial) liberalisme? Hva skiller den fra klassisk (eller økonomisk) liberalisme? Og hva er i så fall nyliberalisme? Hva er alternativene til det liberale demokratiet? Og hva kan vi gjøre for å forbedre dagens samfunnsmodell?

Slike og andre spørsmål er det vi ønsker å drøfte i en åpen og fri debatt. I god liberal ånd vil vi slippe til stemmer som kan bidra til å utvide vår horisont og bredde ut vår kunnskap om viktige samfunnsspørsmål i tiden framover.

Morgendagens løsninger utvikles i et pågående samspill mellom problemløsere i næringslivet, organisasjonslivet og offentlig sektor. Samtidig er det nødvendig med en engasjert og opplyst samfunnsdebatt som skisserer opp hvordan politiske påvirkningsorganer og politikkens utformere kan legge til rette for en god og stabil samfunnsutvikling og et godt og anstendig liv for egne og andre lands innbyggere.

liberal.no inviterer til en intellektuell dugnad. Vi vil fremme nye stemmer i det offentlige ordskiftet som kan bidra med friske ideer, utfordre etablerte sannheter og meisle ut en ny vei framover for et liberalt, mangfoldig og inkluderende samfunn.

Ønsker du å skrive kommentarer eller innlegg, kontakt redaksjonen her.

 
 

 

Marius Gustavson er redaktør av liberal.no og har bakgrunn som policy-analytiker og kommentator for tankesmier og tidsskrifter i Norge, EU og USA. Han har fordypet seg i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo og er forfatter av boka From Preemptive Tightening to Preemptive Easing: The Evolution of U.S. Monetary Doctrines and Practices in the Great Moderation.


Liberalisme — 19. mars 2019 — Marius Gustavson