Innvandrere bidrar positivt

 
Migrasjon.png
 
 

Dagens nyhetsbilde har et for ensidig fokus på flyktninger som “problemer”, “kriminelle”, “lykkejegere” osv. Hvordan vi snakker om mennesker og hva slags saker vi leser, påvirker folks holdninger. Vi trenger derfor flere positive nyheter. Ikke bare vil det gi et riktigere og mer nyansert bilde, men det vil også gjøre det lettere å være ny i samfunnet. Det vil kunne påvirke folk som kanskje er skeptiske til våre nye landsmenn og som føler på en usikkerhet i forhold til samfunnsutviklingen.

Visste du for eksempel at kriminalitet og drap har gått ned i de 30 største byene i USA? Kriminaliteten faller også når man tar flyktninger med i beregningen. Kriminaliteten har gått ned i amerikanske byer som har tatt imot mange flyktninger. Et eksempel: I Southfield (Michigan) har voldskriminaliteten falt med 77 prosent mellom 2006 og 2015. Vi ser tilsvarende tilstander andre steder. For eksempel har kriminaliteten falt med 10 prosent i Tyskland til det laveste nivået på 30 år.

 

“Hvordan vi snakker om mennesker og hva slags saker vi leser, påvirker folks holdninger.”

 

Visste du at muslimhatet i Liverpool har blitt halvert etter at Mohamed Salah kom til klubben? Det viser hvor mye enkeltindivider har å si for folks inntrykk av muslimer, samt hvor viktig det er å løfte fram positive rollemodeller.

Visste du at stadig færre straffes og at færre blir ofre for kriminalitet i Norge? Vi må tilbake til 1987 for å finne færre straffedommer. Nedgangen gjelder for både menn og kvinner, og for både norske og utenlandske statsborgere. Spesielt sterk er nedgangen i antall straffede blant de yngste, de i alderen 15-17 år.

Visste du at første- og andregenerasjonsamerikanere spilte en avgjørende rolle i 44 av de 100 beste Fortune 500-selskapene? Blant selskaper startet av folk med innvandrerbakgrunn finner vi Apple, Amazon og AT&T.

 

“Blant selskaper startet av folk med innvandrerbakgrunn finner vi Apple, Amazon og AT&T.”

 

Visste du at norskfødte barn av innvandrerforeldre er den gruppen der flest går rett fra videregående til høyere utdanning? Denne gruppen er også den der flest tar høyere utdanning og der flest tar lengst høyere utdanning.

Visste du at innvandrerforeldre utøver mindre negativ sosial kontroll mot barna sine jo lengre tid de har bodd i Norge? “Ungdom som er født i Norge er mindre utsatt for foreldrerestriksjoner enn ungdom som selv har innvandret, og graden av foreldrerestriksjoner avtar markant i takt med økt botid hos foreldrene” kan vi lese i rapporten Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll.

Visste du at antallet innvandrere på NAV-tiltak går ned? Vi må tilbake til 2012 for å se så få utlendinger registrert som helt arbeidsledige eller på NAV-tiltak. Andelen som kommer i arbeid øker kraftig for innvandrere fra Syria, Sudan, Eritrea og Somalia.

Visste du at skepsisen til innvandrere og innvandring avtar? Færre er skeptisk til å få en innvandrer som svigersønn eller svigerdatter og flere har kontakt med innvandrere på ulike arenaer.

 

“Færre er skeptisk til å få en innvandrer som svigersønn eller svigerdatter og flere har kontakt med innvandrere på ulike arenaer.”

 

Visste du at det å ta imot flyktninger også kan lønne seg økonomisk? En studie av migrasjon til høyinntektsland viser at migrasjon øker bruttonasjonalprodukt per innbygger. En annen studie konkluderer at flyktninger gir tilbake omtrent dobbelt så mye til samfunnet som kostnadene ved å ta dem imot i løpet av bare fem år

Flyktninger som jobber vil skape flere arbeidsplasser, øke etterspørselen etter varer og tjenester og bidra til å fylle viktige jobber i arbeidslivet. En tredje studie bekrefter dette og tilbakeviser påstander om at flyktninger er en økonomisk byrde for mottakerlandet. (Studien har analysert data i 15 vesteuropeiske land over de siste 30 årene.)

Vår egen integreringsminister har også uttalt at fem år med opplæring på grunnskole og videregående nivå, vil kunne gi fire ganger større avkastning enn det investeringen koster. Én krone investert, og Norge får fire kroner igjen

 

“En studie av migrasjon til høyinntektsland viser at migrasjon øker bruttonasjonalprodukt per innbygger.”

 

Det har noe å si hvordan og på hvilken måte vi omtaler våre medmennesker, og en klar overvekt av negative vinklinger om innvandring, islam og muslimer gjør noe med nordmenns holdninger overfor denne gruppen. Derfor bør vi åpent kunne diskutere både utfordringer og muligheter ved innvandring, samtidig som vi bidrar til tillit og brobygging.

De som kommer bør bli tatt vare på og få lov til å bidra. Og sammen bør vi skape et samfunn som inkluderer, et samfunn der det er plass til alle uavhengig av bakgrunn, utseende og hvordan man ønsker å leve livene sine. Vi må selvsagt stille krav og ha visse forventninger, men vi bør også vise toleranse og aksept for at folk er annerledes.


Anders Sørlien er samfunnsdebattant og rådgiver i Norad.

Bildet er tatt av Mika Baumeister og er redigert av liberal.no.


Migrasjon - 22. juli 2019 - Anders Sørlien